Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 2
Năm 2021 : 3.748
Thông báo lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Tiếp Công dân, Trường mầm non Nắng Hồng thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau: